Приложение 1

Справка за наличностите, приходите и разходите към 31.12.2020 г.

Прочети

Приложение 2

Решения за финансиране с източник СОПФ през 2020 г.

Прочети

Приложение 3

Картон за разходите по дейности през 2020 г.

Прочети

Приложение 4

Аналитична оборотна ведомост по КП на СО за 2020 г.

Прочети

Приложение 4.1

Хронологична оборотна ведомост за плащания по КП на СО за 2020 г.

Прочети

Приложение 5

Аналитична оборотна ведомост трансфери към райони

Прочети

Приложение 5.1

Хронологична оборотна ведомост за плащания на РА през 2020 г.

Прочети

Приложение 6

Справка за наличностите, приходите и разходите на СОПФ за периода 
1994 г. - 2020 г.

Прочети