Годишна програма на СОПФ за 2022 г.

Годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2022 г. е приета с Решение №173 по Протокол №50/24.03.2022 г.

Приложения към годишната програма за 2022 г. - Рекапитулация и поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни ативи.

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2021 г.

Годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2021 г. е приета с Решение № 276 по т. 33, от 20.05.2021 г. на СОС, обявено на 27.05.2021 г.

Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през шестмесечието на 2021 година, приет с решение № 2 по протокол №343 от 15.07.2021 г. от заседание на СУСОПФ

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2020 г. 

 

Годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2020 г. е приета с Решение № 467 от 8.10.2020 г. на СОС.

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба –
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г.

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г. 
Приета с Решение № 210 по протокол № 75 от 18.04.2019 г. на СОС.

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

Изпълнението на ГП на СОПФ за 2019 г. кореспондира с приетите от Столичния общински съвет решения за приемане на бюджета на Столична община за 2019 г. и Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г. на СОАПИ.