ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

на
Специализирания общински приватизационен фонд
пред Столичен общински съвет и гражданите на Столичната община, по календарни години.