Приета с Решение № 210 по протокол № 75 от 18.04.2019 г. на СОС
Приета с Решение № 276 по т. 33, от 20.05.2021 г. на СОС, обявено на 27.05.2021 г.
Приета с Решение №173 по Протокол №50/24.03.2022 г.