Приложение 1

Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2015 г. (в лв.).
Прочети

Приложение 2

Плащания по заеми, отпуснати от СОПФ към 31.12.2015 г.

Прочети

 

Приложение 3

Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г.

Прочети

Приложение 4

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. (с натрупване).

Прочети

Приложение 5

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. (с натрупване).

Прочети

Приложение 6

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева).

Прочети

Приложение 7

Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2016 година.

Прочети

Справка за наличностите

За сметката на Специализирания общинския приватизационен фонд (СОПФ) към 09 декември 2015 г. 

Прочети