Общият обем на осигуреното финансиране с източник СОПФ за периода е в размер на 112 343 783 лева.