Heading Example

СТАТИСТИКА

През периода 2015 - 2019 година Специализирания общински приватизационен фонд финансира седемдесет високостойнстни обекти и проекти (с по над 300 000 лв.).

Общият обем на осигуреното финансиране с източник СОПФ за периода е в размер на 112 343 783 лева – разпределени в следните приоритетни направления:

  • Инфраструктура на образованието (училища и детски градини) - 64 412 852.85
  • Здравеопазване - капиталови ремонти, доставка на апаратура и оборудване - 10 155 244.56
  • Екологични обекти - изграждане на нова и възстановяване на паркова среда и между блокови пространства - 10 118 764.69
  • Изграждане на нови и възстановяване на спортни, фитнес и детски площадки - 11 683 493.27
  • Обекти с културно - историческо значение (музеи, худ. галерии, общински културни институти, читалища) - 4 190 500.00
  • Транспорт - 2 889 000.00
  • Оборудване за аварийна помощ и превенции, сигурност и обществен ред - 5 575 572.00
  • Ремонт и възстановяване на административни сгради - 487 356.29
  • Обекти от социалната сфера - 2 616 000.00
  • Проектиране на типови сгради - училища и детски градини - 215 000.00