За фонда

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е специализирана структура, която отговаря за разпределението на средствата (приходите), реализирани вследствие на приватизация на общинско имущество. Благодарение на тези средства Столичния общински съвет реализира стратегии и програми за развитие на град София, с цел подобряване на облика на града и условията за живот в него.
Със средства от Фонда се закупува нова медицинска техника, извършват се също и аварийни ремонти на болнични заведения.

Столичният общински съвет (СОС) създава Специализирания общински приватизационен фонд с решение №50 по Протокол №50 от 13.07.1994 година.

Дейност

Средствата на СОПФ се разходват по две направления – разходи, свързани с придобиване на дълготрайни материални активи, включително и социални цели, и такива за придобиване на рентабилни акционерни участия. Насоките на разходване на средствата по ресори се приемат от Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд и се базират на постъпилите от общинските съветници и администрацията на Столична община мотивирани предложения.

Фондът подпомага изграждането и реконструирането на обекти от инфраструктурата на здравната система на града, в това число Столичен онкологичен диспансер, Четвърта градска болница и други. 

За период 2015 – 2018 година със средства от Специализирания общински приватизационен фонд са финансирани над 170 проекта на Столична община на обща стойност 94 628 614 лева.

История

Фондът спомага за изграждането на институции, които намират място във важни пазарни ниши. Благодарение на събраните средства се създават „Общинска застрахователна компания“ АД, „Общинска банка“ АД (която е продадена успешно през 2018 година, а средствата, вложени в ремонтирането и изграждането на 120 детски и спортни площадки и 22 сгради на училища и детски градини), „Софийски аптеки“ ЕАД, „Егида-София“ ЕАД, „Български пенсионен фонд“ АД и други.

Структура на управление

Фондът се управлява от Съвет за управление на СОПФ и Управител на Фонда.

Съветът за управление е съставен от 14-членен състав, който включва 13 общински съветници и управител. СУ СОПФ определя своя председател и заместник-председател от състава на своите членове, като задължението на председателя на СУ СОПФ е да ръководи заседанията на съвета и да организира текущата му дейност. Функциите и задълженията на СУ СОПФ са разписани в Правилника за организация и работа на СОПФ.

Управител на Фонда е Зам.-кметът на Столична община по Направление "Финанси и здравеопазване".

Съвет за управление на специализирания общински приватизационен фонд

Бойко Димитров – Председател на Съвета за управление на СОПФ
Димитър Вучев – Зам.-председател на Съвета за управление на СОПФ 

Благовеста Кенарова – Член на Съвета за управление на СОПФ
Андрей Зографски – Член на Съвета за управление на СОПФ
Марта Георгиева – Член на Съвета за управление на СОПФ
Грети Стефанова – Член на Съвета за управление на СОПФ
Еньо Савов – Член на Съвета за управление на СОПФ
Станислав Младенов – Член на Съвета за управление на СОПФ
Красимир Гълъбов – Член на Съвета за управление на СОПФ 
Антон Хекимян– Член на Съвета за управление на СОПФ
Лорита Радева – Член на Съвета за управление на СОПФ
Драгомир Младенов – Член на Съвета за управление на СОПФ

Ивайло Йонков - Член на Съвета за управление на СОПФ

С решение № 59 по протокол  №7 , т. III и т. IV от 28.03..2024 г. Столичния общински съвет освобождава стария състав на СУ СОПФ и избира нови членове на съвета за мандат 2023-2027.

Прочети

Управител

Управителят на Фонда възлага изготвянето и текущото актуализиране на ГПА за приходите и разходите на Фонда на основа Годишната общинска програма за дейността по приватизация на СОАП и очакваните приходи от другите източници.

Подготвя годишна проекто-програма за дейността на Фонда, на базата на получените писмени предложения от общинските съветници, кметът на Столичната община, заместник-кметовете на Столичната община, секретарят на СО, главният архитект на София и кметовете на райони.