Приложение 1

Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общински приватизационен фонд към 31 декември 2019 г.

Прочети

Приложение 2

Решения за финансиране с източник СОПФ през 2019 г.

Прочети

Приложение 3

Картон за приходите и разходите по обекти, параграфи и дейности от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Прочети

Приложение 4

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за трансферите към Капиталовата програма на Столична община през 2019 г.

Прочети

Приложение 5

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за трансферите към районите през 2019 г.

Прочети

Приложение 6

Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 година.

Прочети