Приложение 1

Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общински приватизационен фонд към 31 декември 2018 г.

Прочети

Приложение 2

Решения за финансиране с източник СОПФ през 2018 г.

Прочети

Приложение 3

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 г.

Прочети

Приложение 4

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2018 г.  разходи по Капиталовата програма на СО.

Прочети

Приложение 5

Хронологична оборотна ведомост на финансирането на райони на Столична община през 2018 г. по аналитични нива.

Прочети

Приложение 6

Преходни обекти за финансиране с източник СОПФ през 2019 година.

Прочети