Приложение 1

Справка за наличностите, приходите и разходите по сметката на Специализирания общински приватизационен фонд към 31 декември 2017 г.

Прочети

Приложение 1.1

Погашения по заеми, отпуснати със средства от СОПФ към 31.12.2017 г.

Прочети

Приложение 2

Решения за финансиране с източник СОПФ през 2017 г.

Прочети

Приложение 3

Картон на разходите за 2017 г.

Прочети

Приложение 4

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2017 г.  разходи по Капиталовата програма на СО със средства от СОПФ.

Прочети

Приложение 5

 Хронологична оборотна ведомост на финансирането на райони на Столична община през 2017 г. по аналитични нива.

Прочети

Приложение 6

Аналитична оборотна ведомост.

Прочети

Приложение 7

Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2018 година.

Прочети