null Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г.

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2019 г. 
Приета с Решение № 210 по протокол № 75 от 18.04.2019 г. на СОС.

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

Изпълнението на ГП на СОПФ за 2019 г. кореспондира с приетите от Столичния общински съвет решения за приемане на бюджета на Столична община за 2019 г. и Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г. на СОАПИ.