null Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2020 г. 

 

Годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2020 г. е приета с Решение № 467 от 8.10.2020 г. на СОС.

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба –
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.